contract-gb4a2a1517_640

LĪGUMU SAGATAVOŠANA UN ANALĪZE

Uzņēmuma AFORTIS juristiem ir daudzu gadu pieredze komerctiesību un civiltiesību līgumu izstrādē un analīzē, kuros jānosaka pušu priekšmets, pienākumi un tiesības, kā arī pušu atbildība. Līgumos ir ne tikai klauzulas, bet var būt arī noteikumi un nosacījumi.

Mūsu uzņēmuma juristi sagatavos vai izanalizēs līgumus atbilstīgi Latvijas Republikas tiesību aktiem. Līgumu sagatavošana sastāv no šādiem posmiem:

1. To noteikumu noteikšana, par kuriem puses ir vienojušās

2. Līguma projekta un tā pielikumu izstrāde

3. Līguma projekta saskaņošana ar pusēm

4. Izmaiņu veikšana, ja tas nepieciešams

5. Saskaņotā līguma redakcijas nodrošināšana pusēm

Jūs varat pasūtīt pie mums šādus pakalpojumus:

 • Standarta līguma sastādīšana
 • Jaukta līguma izstrāde, kurā būs noteikumi, vairāku veidu līgumi
 • Jums iesniegtā līguma projekta vai noslēgtā līguma analīze

Jūs varat pasūtīt šādus līgumus:

 • Pirkšanas (pārdošanas) līgums
 • Piegādes līgums
 • Darbuzņēmuma līgums
 • Nomas līgums
 • Komisijas līgums
 • Komercaģenta līgums
 • Aizdevuma līgums
 • Galvojuma līgums
 • Darba līgums
 • Līgums par intelektuālā īpašuma objektu
 • Citi līgumi

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA

Pasūtiet bezmaksas konsultāciju nekavējoties! Izmantojiet šo formu, lai nosūtītu pieteikumu bezmaksas konsultācijai