registracijas-dokumenti

Citi Juridiskie Pakalpojumi

Mēs jums sniegsim konsultāciju, palīdzēsim darījumos vai noformēsim jebkuras sarežģītības juridiskos dokumentus

JURIDISKAIS ATBALSTS

Mūsu juristi sniegs Jums juridisko atbalstu, gan pie Jūsu darbības uzsākšanas, gan arī darba laikā. No mūsu pamatpakalpojumu klāsta mēs piedāvājam:

 • Juridiskās konsultācijas visos kompānijas tiesiskajos jautājumos
 • Darījumu juridiskais pavadījums
 • Jūsu interešu pārstāvēšana saskarsmē ar valsts orgāniem
 • Visas juridiskās dokumentācijas pārbaude un analīze
 • Darba attiecību noslēgšana un laušana
 • Konsultāciju sniegšana par izmaiņu veikšanu noslēdzamajos līgumos, tiesisko risku novērtējums
 • Juridiskās palīdzības sniegšana pie licenču, sertifikātu, atļauju dokumentu noformēšanas.
Mēs palīdzam ne tikai juridiski pareizi dibināt Jūsu kompāniju, bet arī sniedzam palīdzību tās atbalstam atbilstoši pastāvošajai Latvijas Republikas likumdošanai.

FIZISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

 1. Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm: šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro;
 2. sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro;
 3. šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un viņa laulāto vai radiniekiem līdz radniecības otrajai pakāpei (bērni, mazbērni, vecāki, īstie brāļi un māsas, bet viņu miršanas gadījumā – viņu bērni) ja tā pārsniedz 5000 euro.
Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu parādnieks nosaka, ņemot vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā. Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas. Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā daļā noteikto saistību apmēru, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:
 1. viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;
 2. viens gads un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas.
Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem pēc nodokļu samaksas, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī pirms nodokļu samaksas. Saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:
 1. viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 30 000 euro;
 2. divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 30 001 euro līdz 150 000 euro;
 3. trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 150 000 euro.

LĪGUMU SAGATAVOŠANA UN ANALĪZE

Juridiskā uzņēmuma AFORTIS juristiem ir daudzu gadu pieredze līgumu, kā arī citas juridiskās dokumentācijas izstrādē un analīzē. Līgumu sagatavošana, ko veic jurists, ietver līguma noteikumu izstrādi un tā pielikumu sagatavošanu, ņemot vērā līguma pušu tiesības un pienākumus. Mūsu uzņēmuma juristi sagatavos vai analizēs līgumus saskaņā ar Latvijas likumdošanu, kas ļaus pareizi norādīt nosacījumus un izvairīties no juridiskiem riskiem nākotnē. Mūsu pakalpojums sastāv no šādām darbībām:

 1. Nākotnes darījuma izpēte, kā arī pušu vajadzību un provizorisko līgumu izpēte
 2. Līguma provizoriskā teksta un tā pielikumu izstrāde
 3. Teksta saskaņošana ar Jums un Jūsu partneri
 4. Labošanu veikšanā
 5. Gatava līguma nosūtīšana Jums
Jūs varat pasūtīt pie mums:
 • Standarta līguma sastādīšana
 • Jauktā līguma izstrāde, kurā būs nosacījumi, kas raksturīgi vairāku veidu līgumiem
 • Veidņu līgumu komplekss jūsu vajadzībām
 • Jūsu un jūsu partneru sniegtās vienošanās analīze
Pie mums varat pasūtīt šādu līgumu:
 • Pirkšanas un pārdošanas līgums
 • Piegādes līgums
 • Darba līgums
 • Būvniecības līgums
 • Pakalpojuma līgums
 • Nomas līgums
 • Komisijas līguma
 • Komerciālās komisijas aģenta līgums
 • Aizdevuma līgums
 • Galvojuma līgums
 • Darba līgums
 • Līgums par intelektuālā īpašuma objektu
 • Citi līgumi

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA

Pasūtiet bezmaksas konsultāciju nekavējoties! Izmantojiet šo formu, lai nosūtītu pieteikumu bezmaksas konsultācijai